София. Правителството прие изменения в свое Постановление № 385/2015 г. за дейността на Централния орган за покупки (ЦОП) за нуждите на органите на изпълнителната власт. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
С промените се цели актуализация на продуктовия обхват на централизираното възлагане, разширяване на кръга от потребители и по-прецизна регулация на отношенията им с ЦОП в контекста на цялостното електронизиране на възлагателния процес.
Към потребителите, които са задължени да ползват услугите на ЦОП, се добавят: Националният статистически институт, Националният осигурителен институт, ГД „Охрана“ и ГД „Изпълнение на наказанията“. Част от досегашните факултативни потребители преминават към списъка със задължителните. Заличават се Контролно-техническата инспекция, Националната комисия за борба с трафика за хора и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Факултативните потребители, които ще могат да ползват централизираното възлагане, се допълват със Сметната палата и Националната здравноосигурителна каса.
От ПМС № 385/2015 г. се заличава особената група на потребителите от системата на здравеопазването, които бяха включени като задължителни потребители на ЦОП само по отношение на доставките на горива. Тези второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването се разпределят, в зависимост от статута и функциите си, към задължителните или факултативните потребители.
Приетото постановление предвижда отпадане от продуктовия обхват на централизираното възлагане на доставките на софтуер за операционни системи и приложен софтуер за създаване, редактиране и форматиране на електронни документи и услугите по техническа поддръжка и ремонт на леки автомобили.
Направените изменения и допълнения отразяват и опита от работата на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки.