Добрич. Общностният център за деца и семейства в Общината предоставя към момента услуги за общо над 1080 потребители - деца и техните семейства, намиращи се в риск от социално изключване. Това е посочено в отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018 година, предаде кореспондент на Радио „Фокус” – Варна. Продължава изпълнението на шест интегрирани услуги, предоставяни в Общностния център чрез изпълнение на проект „За равен шанс за децата“ по схема „Услуги за ранно детско развитие“. Подкрепата на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови и специализирани учебни заведения е част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище“. Дейностите са свързани с предоставяне на няколко услуги - здравна консултиране на деца и родители, семейно консултиране и подкрепа, формиране на ранни родителски умения, семеен център и други услужи, насочени към деца с увреждания и семействата им, услуги, започнали още през ноември 2016 година. Те ще продължат до края на тази година. В Община град Добрич са разкрити 10 социални услуги за деца, седем центъра за настаняване от семеен тип – 3 за деца без увреждания и 4 за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, както и Център за обществена подкрепа, който се управлява от външен доставчик – БЧК - Добрич. Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината изпълнява дейностите по два социални проекта, финансирани по ОПРЧР – „За равен шанс на децата“ (това са услуги за ранно детско развитие в Общностния център) и проект „Приеми ме 2015“. Общият капацитет на услугите за деца - държавно делегирана дейност, които се предоставят по проекти, е 226 места.
Жулиета НИКОЛОВА