По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. са 222.0 хиляди, като намаляват с 1.1 хил. или 0.5% спрямо края на юни 2018 година.

По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 3.4% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 2.9%. 

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ - с 4.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3.3% и „Образование“ - с 2.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ - 8.0%. В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 14.6%, „Строителство“ - с 11.3% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.1%.