Новите промени в Закона за устройство на територията, които влизат в сила от 1 януари 2019 година, ще ударят по хиляди собственици на имоти на територията на  голяма част от общините в Пловдивска област. Както TrafficNews.bg писа, гратисният период в ЗУТ изтича в началото на година, като всички общини от тази дата трябваше да имат изготвени и влезли в сила общи устройствени планове. Без тях собственици на единични парцели върху земеделски земи няма да могат да сменят предназначението на имотите си и съответно да строят.

В Община „Родопи” се надяват този срок да бъде удължен, тъй като  имат техническо задание, но не и обществена поръчка за изработването на стратегическия документ.

Идва ли краят на новите къщи в Родопската яка? Законът спира строежите върху земеделски земиНа 1 януари 2019-а изтича гратисния срок на общините за изготвяне на общи устройствени планове

Кои общини в Пловдивска област ще посрещнат 2019-а година изрядни през законодателството с действащи устройствени планове?

Въпреки че от Министерството на регионалното развитие и благоустройство нямат задължение да поддържат регистри на влезлите в сила общи устройствени планове, кметовете на общините са длъжни да поддържат публичните регистри около процедурите по ОУП. Към момента в МРРБ има следната информация за Пловдивска област.

В Пловдив има одобрен ОУП, който е влязъл в сила. В момента обаче има обществена поръчка за изработването на нов устройствен план.  Той трябва да даде насоки за развитието на града,а кметът Иван Тотев бе заявил, че в новия документ ще залегне премахването на всички земеделски земи, като там ще се въведе ниско строителство.

Край със земеделските земи в Пловдив, изникват нови квартали с еднофамилни къщиНовият Общ устройствен план ще позволи застрояване във всяка точка на града

Другите три общини, които имат одобрен и влязъл в сила ОУП са „Марица” , Перущица и Съединение. В 10 от останалите 14 пловдивски общини в момента вървят процедури за изготвянето на устройствените планове, като са на различен етап.

Най-близо до приемането на устройствени планове са общините Калояново, Карлово, Първомай, Стамболийски, Сопот и Хисаря. В тях има сключени договори с изпълнител за изработването на ОУП.

В община Кричим има обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, а в Куклен има изготвен ОУП още през 2009 година, но няма информация той да е приет и одобрен.  Лъки и Брезово имат предварителни проекти на ОУП, придружен с екологична оценка.  

МРРБ нямат информация какво се случва в общините Асеновград, „Родопи”, Раковски и Садово.

Целта на новите текстове в закона е да се спре застрояването върху плодородни земи, а също така да се предпазят защитени територии. Също така с устройствените планове трябва да се въведе регулация в застрояването и да се даде насока в развитието на общините.

Законът все пак предвижда редица изключения. Дори в една община да няма влязъл в сила ОУП върху земеделски земи, ще може да се строи при определени условия.

В чл. 109 от ЗУТ, който влиза в сила от 1 януари е записано, че  ПУП за урбанизираните територии по може да се създава и когато няма общ устройствен план, а за териториите, които са  с друга статут, ПУП-ът трябва да бъде променен за цялото землище.

В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат цялото населено място и/или землището му, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за съответната територия.

С други думи, за да се промени статутът на нива, то това трябва да се измени ПУП-а на цялото землище. На практика обаче това е невъзможно, тъй като в едно землище попадат десетки имоти със стотици собственици.  Другите изключения от закона са:

- обекти с национално значение;

-  национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;

- обекти с регионално значение;

- общински обекти от първостепенно значение;

- обекти - публична собственост;

- обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите;

 - обекти на техническата инфраструктура;

-  специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

 -  недвижими културни ценности;

Важно уточнение е, че наличието на влязъл в сила ОУП за територията на дадена община не е пряко свързано и не представлява задължително условие за усвояването на евросредства и реализиране на инвестиционни намерения в земи, които все още се водят земеделски. С други думи всяка община ще може да привлича инвеститори, които да изграждат предприятията си на тяхната територия. Основният удар ще бъде поет от хората, които искат да строят своите домове, както и предприемачи с малки предприятия.