Три министерства преразпределят бюджетите си с решение на правителството. С 6,7 млн. лв. ще бъдат намалени утвърдените разходи за администрация на Министерството на отбраната. Със същата сума ще се увеличат разходите по бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество". Средствата са необходими за изплащане към бюджетите на НАТО и към доверителния фонд за поддържането на Афганистанските сили за сигурност. Вътрешнокомпенсираните промени, които се правят по бюджета на МВР, са свързани с намаляване на капиталовите разходи по различните бюджетни програми и пренасочването на освободените средства за обезпечаване на договори за спешни аварийни ремонти на покриви на сгради и обекти, за разплащане на част от дължими такси битови отпадъци, за експертизи. В бюджета на Министерството на икономиката с 1 501 509 лв. се увеличават разходите по бюджетната програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз". Средствата са необходими за финансиране на издръжката на службите по търговско-икономически въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина. Тяхната работа допринася за разширяване на пазарното присъствие, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции, посочват от правителствената пресслужба. Предвидени са и допълнително общо 201 823 лв. по три други програми - "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги", "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" и "Защита на потребителите". За промените по бюджета на министерството се използват реализирани икономии по програма "Администрация" и по други политики в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност.