Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) запечата колонки в 4 бензиностанции на територията на област Пловдив. Отклоненията при течните горива са открити след масирани проверки с мобилни лаборатории от инспекторите на агенцията, проведени в периода 11-15 юни в областта. 

В четирите обекта, от които е установено, че се разпространява  гориво с отклонение от нормите, са наложени принудителни административни мерки и са запечатани бензиноколонките. 

От търговската мрежа са изтеглени  12 692 литра течно гориво, от които 7 369 литра гориво за дизелови двигатели и 5 323 литра автомобилен бензин. Предстои издаване на Актове за установени административни нарушения и на Наказателни постановления за общо 80 000 лв. 

Контролните изпитвания на взетите проби са извършени по комплекс от показатели, съгласно европейските и българските нормативни документи, като при 4 от пробите са установени несъответствия с изискванията. 

При 3 от пробите има отклонения от изискванията за качество съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух - 2 проби при дизеловото гориво, 1 проба при автомобилния бензин. Отклонението при бензина е по показател „дестилационни характеристики - край на кипене“, а при горивото за дизелови двигатели - по показател „пламна температура”. При 1 от пробите от дизелово гориво е установено несъответствие с изискването на Закона за енергията от възобновяеми източници за съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели.