Специализираната прокуратура предаде на съд бившия кмет на община Родопи Йордан Шишков за безстопанственост. 

Според държавното обвинение, като кмет той е ощетил общината с над 575 хиляди лева, в условията на продължавано престъпление, тъй като не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество. 

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разглеждане на делото.

Разследването на Специализираната прокуратура е установило следното:

С Решение от 23.06.2008 г. на кмета на Община "Родопи" е открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на пътна настилка на път 1У-86213 с.Дедево-Равнища от км. 0+000 до км.9+000". В т.Ш.1.2 от Обявлението за обществената поръчка възложителят е включил условие, че поръчката ще започне да се изпълнява само при наличие на осигурено финансиране в общинския бюджет. Установено е, че кметът никога не е искал от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството финансиране за обекта - ремонт на пътя с.Дедево-Равнища. Шишков е поискал финансиране за обект-ремонт на пътя с. Храбрино-Дедево, за което е получил отказ за финансиране от МРРБ.

След проведената процедура, на 09.09.2008 г. Шишков е сключил Договор за извършване на строително-монтажни работи: Ремонт на пътната настилка на път 1У-86213 "Дедево-Равнища" между Община "Родопи" област Пловдив и търговско дружество.

В чл. 3 ал.2 от Договора е посочено/за разлика от посоченото в Обявлението/, че възложителят ще заплати на изпълнителя договорената цена след предаване на завършения обект. На 29.06.2010 г. е съставен Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и е издадена фактура № 1/12.01.2011 г. на стойност 3 111 825.71 лева с ДДС.