Днес разследващите в лицето на шефа на спецпрокуратурата Иван Гешев и председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев заявиха, че инвеститор с интереси в район „Младост“ бил изнудван от кметицата с по 20 евро за всеки квадратен метър от планираните от него строежи с 49 000 кв.м. разгърната площ. Така сумата става около милион. Обаче след преговори, продължили месеци наред, му било „свалено“ на 500 000 евро общо за 4-те му проекта в района. 250 000 била сумата само за първия му проект. Договорили се на 3 вноски при определени фази.

Заслужава да се отбележи, че той имал разрешителни за строеж за тях. Става въпрос само за т. нар. Съобщение до заинтересованите лица, което зависи от местната администрация и за което мотаели човека. Така започнали да се свързват с него и да го „изнудват“ – макар че такава квалификация в обвинението няма, а Иван Гешев каза, че го използва в житейския, а не в правния смисъл. Цитат от медиите.

Сега малко разсъждения по казаното.

За мен този предприемач със сериозни финансови средства е или най-големия балък или не съществува, защото:

1. Не мога да си представя същият да няма сериозен екип /юристи, архитекти, инженери/, който да му съдейства /срещу заплащане на хонорар или трудов договор// при решаването на всички проблеми на строителството.

От казаното по-горе излиза, че този крупен инвеститор сам е ходил в кметството в Младост. Цитат. Става въпрос само за т. нар. Съобщение до заинтересованите лица, което зависи от местната администрация и за което мотаели човека.

2. На следващо място,  обърете внимание на сумите 250 000 евра и 70 000 евра и обърнете внимание за важността/тежеста/  на този документ ”Съобщение до заинтересованите лица.”

Този документ е предвиден в чл. 149. ЗУТ (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) За издаденото разрешение за строеж от главния архитект на общината (района) или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Видно от текста той нито поражда, нито лишава от права  инвеститора по издаденото разрешение.

Вярно е,че тази процедура за уведомяване е задължителна и следва да се изпълни, но тя само води да забавяне на СМР.

Във връзка с горните разсъждения този  инвеститор трябва да е луд да се съгласи да плати сумата 250 000 евра за процедура за изготвяне на   документа  „Съобщение до заинтересуваните лица”, което общо взето изглежда така:

„Г-н/жо Уведомяваме Ви че е издадено строително строително разрешение №.. дата, касаещо Поземлен имот ……………..“

Както се вижда от примера писмото съдържа 14 думи. Ако се раздели сумата 250 000 евра, то това прави близо 18 000 евра на дума, а самото изготвяне /общините имат типови бланки/ отнема 4-5 минути.

Затова казвам, че същият е или балък, или за лечение в психиатрично заведение.

3. Не мога да си представя, че при тези цифри  предприемачът не се е консултирал и с най – младия адвокат, а с неговите възможности може да ангажира цяла кантора.

И най – неопитният адвокат би му решил законно проблема срещу  минимално възнаграждение.

А правното решение на проблема е искане, входирано в кметството за издаването на документа.

Кметът е длъжен да издаде документа или да откаже в едномесечен срок от входирането на искането.

Явно за да го мотаят, кметът няма да спази срока.

В 14 дневен срок се обжалва отказа, изричен  или мълчалив,  пред Административния съд, който може да  отмени отказа и разпорежда преписката да се върне в кметството и дава указание за издаване на документа.

Съдът е длъжен да реши делото в едномесечен срок от обявяването му за решаване.

Разноски:

Такса за Административния съд  10 лв.

Адвокатско възнаграждение по тарифата  600 лева.

Всеки да си отговори на въпроса балък, луд или съвестен гражданин /придобил друг манталитет в чужбина/ е  този неназован инвеститор и дали съществува в действителност.

Поздрави:

адвокат Димитър Стойчев